استواری روانی

شروع نوشتن اینجا...

استواری روانی
«استواری روانی» دالّ بر«آینده پویی» و «فقدان روان آوارگی» است.