اعتمادورزی

فردی که به دیگران اعتماد دارد و معتقد است که آنها با او صادق هستند و از عهدهٔ زندگی مشترک بر می‌آیند.


اعتمادورزی

فردی که به دیگران اعتماد دارد و معتقد است که آنها با او صادق هستند و از عهدهٔ زندگی مشترک بر می‌آیند.

او از مسؤولیت پذیری و وفاداری دیگران به او اطمینان دارد و معتقد است که آنها صداقت دارند. به عبارت دیگر، این فرد احساس می‌کند که می‌تواند به آنها اعتماد کند و آنها را بی‌وفا نمی‌داند. اعتماد به دیگران و صداقت آنها برای او ارزشمند و مهم است.

امنیت
فردی است که توجه خاص خود را به پیشرفت و جایگاه‌یابی در زندگی می‌دهد، اما تنها در صورتی که احساس امنیت و ثبات را برای خود فراهم کنند.