تأثیر

خوشحالی از تأثیر دیگران، خوشحالی از پرورندگی، دلبستگی افراد در زندگی و جاودانی.
خوشحالی از تأثیر دیگران، خوشحالی از پرورندگی، دلبستگی افراد در زندگی و جاودانی.
تجدّد
تجدّد به معنای جذابیت هر چیز و کار بزرگ و نو در زندگی است که فرد را به سوی تجربه دانسته‌های جدید می‌کشاند.