نوسودمندی

کنش نوسودمندی توانایی ارائهٔ طرحهای سودمند به سادگی با شیوهٔ نوین‌ ‌كه راه‌ حلّ‌ جدید، آسان‌ و مؤثّری برای‌ مسائل‌ دشوار باشد.


نوسودمندی

دو نوع کنش یا توانایی انجام کار وجود دارد که به ترتیب «مهارت نوسودمندی» و «مهارت وظیفه مندی» نام گرفته‌اند.

کنش نوسودمندی توانایی ارائهٔ طرحهای سودمند به سادگی با شیوهٔ نوین‌ ‌كه راه‌ حلّ‌ جدید، آسان‌ و مؤثّری برای‌ مسائل‌ دشوار باشد و به توانایی انجام کار سودمند در سطح‌ برجسته‌ منجر می‌شود.

دوستی انجام کار بزرگ و تازه به اندازه‌ای است که فکر همیشگی لزوم انجامش فرد را رها نمی‌کند و جنب‌ و جوش‌ كنجكاوانه‌ای در وی بروز می‌یابد.

نوآوری
نوآوری یک خصیصه شخصیتی است که از پیوستار( زیاد تا کم) برخوردار است.