وجاهت

عقاید مبتنی بر معنویّت فرد مورد توجّه قرار می‌گیرد و از تشویق مورد انتظار برخوردار می‌شود به گونه‌ای که درهنگام دشواریها احساس تنهایی نخواهد داشت.


وجاهت

"تأمین شخصیّتی انتظار"

چیرگی هیجانی به معنای پرهیز از تأثّر انتخابها از احساس و دیگران و اثرگذاری هیجانها در تشخیص خوبی از بدی به تأمین سه انتظار مهم زندگی یاری می‌دهد:

الف) استواری:

رهیابی در زندگی بدون احساس سردرگمی، قرارگیری در مسیر رشد بدون احساس رکود، برخورداری از سلامت بدون احساس نگرانی برای بقاء و احساس مفیدبودن و خشنودی از کار شخصی بدون مقایسه با دیگری و یا غبطه خوردن.

ب) وجاهت:

عقاید مبتنی بر معنویّت فرد مورد توجّه قرار می‌گیرد و از تشویق مورد انتظار برخوردار می‌شود به گونه‌ای که درهنگام دشواریها احساس تنهایی نخواهد داشت.

ج) خودکامیابی:

دستیابی به پیشرفت در موفّقیّت منتظره بدون احساس وابستگی به دیگران در زندگی است.

نقش تعاملی شخصیّت خردورزی تحلیلی و رضایت از زندگی در آرامش روان 

همچنین در مطالعۀ رابطۀ شخصیّت خردورزی تحلیلی با رضایت از زندگی یک نمونه ۱۴۶ نفری (۶۸% زن، ۶۴% مجرد، ۵۶% با تحصیلات کارشناسی) یافت شد که سنجیدگی و چیرگی هیجانی (عدم انتخاب هیجانی) موجب درست زیستی، بالندگی و استواری روانی شده در پی آن، اضطراب و افسردگی را کاهش می‌دهد. چیرگی هیجانی سبب استواری، وجاهت و خودکامیابی است و سنجیدگی موجب بالندگی، فردیّت، پشتیبانی و درست زیستی می‌شود.

استنباط می‌شود که الگوی ارجمندی رواندرمانی تعاملی به ویژه مؤلّفه‌های درست زیستی و وجاهت با تقويّت نیروی روانی، خودپویشی و پاکزیستی موجب کاهش افسردگی و اضطراب شده و در پی آن گرایش به مصرف مواد زیانبار را کاهش می‌دهد.وظیفه مندی
از آن جایی که هیچ ظرفیّت شناختی از بروز رفتاری، جدا نیست و از سوی دیگر هر رفتاری لزوماً از ظرفیّت شناختی، سرچشمه می‌گیرد، لذا هوش و کنش نیز مستلزم یکدیگرند و با یکدیگر تعامل دارند.