تربیت مربی مهدکودک

کارگاه آموزشی و تخصصی تربیت مربی مهدکودک 
ویژه دانشجویان مشاوره و روانشناسی
سرفصلهای آموزشی:
<<مقدمه ای بر کلیات روان شناسی رشد>>
<<اصول برقراری ارتباط با کودکان>>
<<شخصیت مربی ونقش آن در ارتباط با کودک>>
<<مشکلات معمول در رابطه با کودکان>>
<<طبقه بندی بازیها وآموزش آنها>>