آموزش

دوره‌های کارورزی

فعّالیّتهای کارورزی حرفه ای مؤسّسه هیجان اندیشه در قلمرو روانشناسی و مشاوره از سال ۱۳۹۳ همزمان با تأسیس کلینیک ایران اندیش آغاز شد. طیّ این سالها بالغ بر سیصد دانش آموخته روانشناسی و مشاوره، سطوح گوناگون کارورزی را گذرانده اند.

جهت آشنایی با پایه‌های نظری کارورزی اینجا کلیک کنید

آمادگیهای کارورزی حرفه ای مؤسّسه در یک دوره بیست و هشت ماهه​ مشتمل بر چهار مرحله تخصّصی(تشخیص، مشاوره، حمایت و درمان) است. کارورزان محترم پس از طی موفقیت آمیز دوره مزبور با ورود به سطح دستیاری در جلسات کمیسیون هفتگی مؤسّسه حضور خواهند یافت.

کارورزی تشخیص

کارورزان محترم در مرحله هفت ماهه تشخیص با چشم انداز تعاملی و بهره گیری از ظرفیّت تحلیلی به فعّالیّت حرفه ای متمرکز بر سازه های تعاملی با استفاده از روشها و ابزارهای تعاملی مبادرت خواهند ورزید. در این راستا، پس از آموزش مبانی نظری روانشناسی تعاملی، آزمونهای اندریافت موضوع(TAT,CAT)، ابزارهای ترسیمی و فهرستهای معتبر در حوزه شخصیّت، رضایت از زندگی، استعداد، بهداشت روان، و رضایت شغلی به مدّت شش ماه آموزش داده می شود.

در ماه هفتم این مرحله هر یک از کارورزان با رویکرد تعاملی در یکی از قلمروهای اساسی روانشناسی به پی ریزی یک ابزار اقدام خواهند کرد.

کارورزی مشاوره

در مدت هفت ماه مرحله کارورزی راهنمایی و مشاوره، فعّالیّتهای حرفه ای بر کانون محورهای ذیل متمرکز است:

الف) روشها و فنون راهنمایی

ب) الگوی تعاملی تصميمگيری و راهبردهای مشاوره ای مربوط

ج) مبانی، اصول و روشهای مشاوره تحصیلی

د) مبانی، اصول و روشهای‏ مشاوره شغلی و حرفه ای

در پایان این مرحله هر کارورزی یک مقاله کاربردی در یکی از زمینه های آموخته شده تألیف می کند.

کارورزی حمایت

کارورزان محترم در مرحله هفت ماهه ‏خدمات حرفه ای حمایتی با اصول و روشهای کاهش «بیتابی روانی» آشنا و فعّال خواهند شد. این کوششهای مربوط به کاهش بیتابی روانی در قالب فعّالیّتهای کارورزی حرفه ای حمایتی‏ در چهار قلمرو مزبور انجام می گیرد:

الف) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی زیستی

ب) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی اجتماعی

ج) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی کلامی 

د) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی شناختی

بهسازی قلمروهای مزبور به بهسازی انتظارات از زندگی منجرّ می شود.

در پایان این مرحله، هر کارورزی یک مقاله کاربردی در یکی از ‏قلمروهای چهارگانه حمایتی تألیف می کند.

کارورزی درمان

کارورزان محترم در مرحله هفت ماهه ‏خدمات حرفه ای ‏رواندرمانگری با اصول و روشهای زدایش «روان آوارگی» و تحقّق «استواری روانی»، «پاکزیستی» و «درست زیستی» آشنا و فعال خواهند شد. درمان با چشم انداز تعاملی، تحقّقهای مزبور را پی می گیرد.

در مدّت هفت ماهه مرحله کارورزی درمان بر پایه مبانی مکتب تعاملی در روانشناسی ابتدا آشنایی اساسی با دوازده عامل پایه ای و ریشه ای پدیده های روانشناختی صورت می پذیرد. سپس فعّالیّتهای ‏حرفه ای بر پایه اصول و راهبردهای عاطفی، ارزشی، شخصیتی، نگرشی و رفتاری درمان از طریق بکارگیری الگوهای تخصّصی هشتگانه رواندرمانی تعاملی انجام می شود: این الگوها از بلندمدّت عمیق، میان مدّت عمیق، میان مدّت نیمه عمیق، کوتاه مدّت عمیق، کوتاه مدّت نیمه عمیق، کوتاه مدّت اضطراری و ترکیبی بنیادین به اقتضای ماهیت درماندگیها از تنوع برخوردارند.

در پایان این مرحله، هر کارورزی مقاله ای تحلیلی کاربردی پیرامون یکی از درماندگیهای بنیادین با بهره گیری از الگوی مناسب رواندرمانی تعاملی تألیف
می‌کند.

کمیسیون

در پایان موفقیت آمیز دوره بیست و هشت ماهه کارورزان به مرحله دستیاری ارتقاء خواهند یافت. دستیاران در یکی از دفاتر خدماتی تحت پوشش مؤسّسه، اشتغال می یابند. همزمان با اشتغال حرفه ای با شرکت در جلسات هفتگی به تحلیل گزارشهای ویژه می پردازند. در این جلسات پروتکلهای درمانی دستیاران مورد بررسی و تحلیل واقع می شود. بدین منوال، تدریجاً و مستمرّاً ظرفیّتهای حرفه ای کارورزان رشد می یابد. با رشد تدریجی آمادگیهای حرفه ای انتظار می رود، دستیاران محترم به سطح «همکاری» در مؤسّسه و یا سایر مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران زمین ارتقا یابند.

 

سایر دوره‌های آموزشی

​مهارت‌های زندگی

علم‌النفس

خودشناسی ‏

موفقیت فردی‏

پیشرفت شغلی

ازدواج پایدار‏

فرزندپروری

آشنایی با زبان بدن