آموزش


آموزش در هیجان اندیشه در دو حوزه تخصصی و عمومی تقسیم می‌گردد.

تخصصی:

در بخش آموزش تخصصی مؤسسه دوره‌های کارورزی در پنج سطح برگزار می‌شود: «کارورزی تشخیص» «کارورزی مشاوره» «کارورزی درمان» «دستیاری» و «کمیسیون»

علاوه بر دوره‌های کارورزی دوره‌های دانش افزایی متعدد به فراخور زمان و نیاز برگزار می‌شود.


عمومی:

در بخش آموزش عمومی نیز دوره‌های متعدد و گوناگونی به شرح ذیل برگزار می‌گردد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی