دوره آموزشی عالی نخبه شناسی

معرفی دوره

هدف

 • آماده سازی حرفه ای و تخصّصی منابع انسانی شایسته در قلمرو نخبگی

تعریف

 • بخش آکادمی مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه این دوره آموزشی تخصّصی را در سطح آموزش عالی ویژه فارغ التحصیلان واجد الشرایط مرکب از چهارده واحد درسی در زمینه های تخصصی هوش، استعداد، خلاقیت، و تیزهوشی برگزار می کند.

اهمیّت و ضرورت

 • توسعه فراگیر پایدار در سطح کلان مستلزم وجود نخبگان در عرصه های گوناگون است و نیل به نخبگی به تشخیص، پرورش و آموزش اقشار تیزهوش و مستعد بستگی دارد.
 • این مهم در سطح کلان زمانی تحقق می یابد که منابع انسانی شایسته در قلمرو های روانشناسی، تعلیم و تربیت و مشاوره و خدمات حمایتی فراهم باشد.
 • علی رغم پی ریزی مقاطع آموزش عالی در طول یک سده اخیر کشور تاکنون در هیچ مقطعی به آموزش تخصصی آکادمیک در قلمرو روانشناسی و آموزش، پرورش استعداد، خلاقیت و تیزهوشی توجهی مبذول نگردیده است.
 • لذا بخش آکادمی مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه برای نخستین بار به برگزاری رسمی یک دوره تخصصی فشرده در این قلمرو مبادرت ورزیده است.

محتوی درسی

مبانی روانشناسی تعاملی

 • آشنایی با پایه های نظری روانشناختی تعاملی از حیث فلسفی و شناخت شناسی و پدیدار شناختی
 • این درس در دو واحد بر اساس «کتاب مبانی روانشناسی تعاملی» برگزار می شود.

هیجان اندیشه

 • آشنایی با مؤلفه های متشکله و مبانی نظری هیجان اندیشه و پیامد های تعاملی و کاربردی در عرصه های تربیتی و درمانی 
 • این درس در سه واحد بر اساس «کتاب هیجان اندیشه» برگزار می شود.

هوش و استعداد

 • آشنایی با ساختار مفهومی استعداد مرکّب از توانایی یادگیری، آمادگی فردی و مهارتهای عملی 
 • این درس در دو  واحد بر اساس«کتاب استعداد و تیزهوشی» برگزار می شود.

تیزهوش

 • آشنایی با مفهوم تیزهوشی، تنوع آن و خصایص روانشناختی انواع تیزهوشی است.
 • این درس دو واحد به بر اساس «کتاب روانشناسی کودکان تیزهوش و روشهای آموزش ویژه» برگزار می شود.

خلاقیّت

 • آشنایی با مفاهیم و مبانی نظری و مؤلفه های روانشناختی خلاقیت است.
 • این درس در دو واحد بر اساس «کتاب خلاقیت» برگزار می شود.

علم نخبگی

 • آشنایی با مفاهیم نظری و بنیادین در روانشناسی علم و روانشناسی نخبگان و فرایند های تحقق نخبگی است.
 • این درس در دو واحد بر اساس «کتاب استعداد و تیزهوشی» برگزار می شود.

دانشنامه و سمینار

 • در پایان دوره هر دانشجویی در یکی از موضوعات مرتبط با قلمرو روانشناسی و آموزشی و پرورش استعداد و تیزهوشی به تحقیقات نظری یا پژوهشهای تجربی پرداخته در قالب برگزاری سمینار به ارائه دانشنامه مبادرت می ورزد.

گواهی رسمی

 • پس از پایان دوره به دانشجویان «گواهی رسمی» مؤسّسه هیجان اندیشه به تأیید «دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی» اعطاء خواهد شد.
 • کارورزان مؤسّسه هیجان اندیشه که وارد دوره «دستیاری» شده اند؛ چنانچه دوره مزبور را با موفقیّت طی کرده باشند «گواهی رسمی مدرّسی» آکادمی هیجان اندیشه را دریافت خواهند کرد.

نحوه برگزاری

شرایط شرکت

 • دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های روانشناسی، علوم تربیتی و یا مشاوره 

زمان برگزاری

 • هر واحد طی ده جلسه یکساعته به صورت آنلاین در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 16 به مدت پنج هفته برگزار می شود.
 • زمان و هزینه برگزاری دوره ها در قسمت فروشگاه سایت هیجان اندیشه در ذیل هر دوره اعلام می شود.

هزینه و پرداخت

 • هر واحد درسی شامل 14 ساعت آموزشی، به طور آنلاین برگزار می شود.
 • هزینه هر دوره شامل ارائه «گواهی رسمی» و «نسخه دیجیتال منبع درسی» است.
 • هزینه هر دوره شامل «خدمات پلتفرم آموزش آنلاین» است.
 • مبنای محاسبه هزینه دوره ها، نرخنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.
 • در صورت همزمانی روز برگزاری کلاس با تعطیلی رسمی یا لغو جلسه توسط مدرس، کلاس جبرانی تا حد اکثر دو هفته بعد از تعطیلی، برنامه ریزی و برگزار می شود.
 • هزینه هر درس قبل در هنگام ثبت نام  و صرفاً از طریق سایت هیجان اندیشه دریافت می گردد.
 • در صورت غیبت بیش از دو جلسه به ازاء هر واحد، دانشجو از دوره حذف می شود و هزینه ای مسترد نخواهد شد.
 • در صورت انصراف از ثبت نام تا قبل از شروع هر درس، هزینه درس تماماً استرداد خواهد شد و وجه آن تا حد اکثر دو هفته به حساب دانشجو واریز می شود.
 • در صورتی که بیش از دو جلسه متوالی و یا مجموعاً بیش از سه جلسه به ازاء هر واحد، توسط مدرس لغو شود، دوره ملغی شده و کلّ هزینه پرداختی دانشجو بابت دوره، مسترد می شود.

قیمت گذاری

نام درس
منبع
تعداد
واحد
تعداد
جلسات
مدت
(هفته)
قیمت
(هزار تومان)
قیمت
(یورو)
مبانی   روانشناسی تعاملی
کتاب مبانی   روانشناسی تعاملی
2
20
10
878
48
هیجان اندیش
کتاب هیجان اندیشه
3
30
15
1317
72
هوش و استعداد
کتاب استعداد   و تیزهوشی
2
20
10
878
48
تیزهوش
کتاب روانشناسی کودکان تیزهوش
2
20
10
878
48
خلاقیّت
کتاب خلاقیت
2
20
10
878
48
نخبگی
کتاب استعداد و تیزهوشی
2
20
10
878
48
دانشنامه و سمینار

1
10
5
439
24
جمع کل

14
140
70
6146
336