تشخیص


آزمونهای روانشناختی سنجش استعداد، شخصیت، هوش، تیزهوشی، خلاقیت، ظرفیت تصمیمگیری، قدرت رهبری و مدیریت، پیوندجویی و روابط اجتماعی

فهرست ابزارهای تشخیصی جامع

تشخیص جامع استعداد

​​اجرای آزمون

تشخیص بهداشت روان

​​اجرای آزمون

تشخیص جامع رضایت زناشویی

اجرای آزمون

تشخیص جامع آمادگی برای ازدواج

اجرای آزمون

تشخیص جامع نوجوان

اجرای آزمون

تشخیص جامع فردی

اجرای آزمون

تشخیص جامع رضایت شغلی

اجرای آزمون

تشخیص جامع کودک

اجرای آزمون

سایر ابزارهای روان‌سنجی

هیجان اندیشه ۶۹

اجرای تست

بهداشت روان نوجوان ۴۶

اجرای تست

تعاملی شخصیت ۶۲

اجرای تست

تعادل روان ۹۴

اجرای تست

شخصیت ۷۹

اجرای تست

تعاملی استعداد ۱۵

اجرای تست

رضایت از زندگی ۲۵

اجرای تست

پاکزیستی ۲۰

اجرای تست

تعاملی هوش ۲۴

اجرای تست

خردمندی ۲۵

اجرای تست

استعداد بزرگسال ۴۹

اجرای تست

استعداد کودک ۷۲

اجرای تست

استعداد کودک ۴۸

اجرای تست

کرونا ۲۶

اجرای تست

خودگستری ۶۲

اجرای تست

هدفمندی ۲۵

اجرای تست

وظیفه‌مندی ۱۱

اجرای تست

نیازها ۱۸

اجرای تست

ظرفیتهای شناختی ۳۵

اجرای تست

ظرفیت تجربی ۶۳

اجرای تست

شخصیت کودکان ۵۰

اجرای تست

سرزندگی ۲۴

اجرای تست

رضایت از زندگی ۲۴

اجرای تست

درستی ۱۷

اجرای تست

حمایت معنوی ۲۸

اجرای تست

حریم فردی ۲۴

اجرای تست

تعهد فردی ۱۲

اجرای تست

تعادل ۳۸

اجرای تست

پایایی ۲۹

اجرای تست

استواری پویش ۳۲

اجرای تست

یکپارچگی شناختی ۱۴

اجرای تست

ارجمندی ۱۷

اجرای تست

پیگیری "ج"

اجرای تست

تعالی فردی ۳۷

اجرای تست

رضایت زناشویی ۳۸

اجرای تست


با پایه‌های نظری هیجان اندیشه آشنا شوید

از حیث ملاحظات تشخیصی، برآیند نخستین کوششهای ویژه روان سنجی بر پایه مبانی نظری هیجان اندیشه، شامل دوازده خصیصه است که در چهار قلمرو تشخیص جای می گیرند: 

سرسختی شناختی 

شامل چهار ویژگی است:

۱) تجربه کنجکاوانه به اين معناست كه کنجکاویهای فرد دردسرآفرین و خطرناک است؛ ولی دست بردار نیست. با بروز هر مسأله پيچيده‌اي كنجكاوي‌اش بيشتر مي‌شود و آن چنان به مسأله‌ای که با آن روبروست، مشغول مي شود كه باید از آن سر درآورد. این کنجکاوی، وی را به سوی تجربه سوق می دهد و همواره برای تجربه دانشش ناآرام است؛ حتی اگر بعضی چیزها، تجربه کردنی نباشد؛ ولی باید از آن سردرآورد. 

۲) پیگیری هر مسأله مبهمی، کنجکاوی‌اش را تحریک می‌کند و وقتی با مسأله‌ای روبرو می‌شوم، همه وجودش را به خود مشغول می‌کند و تا حقیقت چیزی برایش روشن و کشف نشود ، دست بردار نیست. 

۳) بدن لرزی فرد در هنگام رویارویی با یک مسأله و به فکر فرورفتن، به شدّت دچار لرزش بدن می‌شود

۴) تشنگی و گرسنگی احساس تشنگی و گرسنگی شدید پس از یک فعّالیّت ذهنی و به فکر فرو رفتن

بنابر این «سرسختی شناختی» بدین معناست: «برانگیختگی كنجكاوي فرد با هر مسأله مبهمي در قلمرو فعّالیّتهای مورد علاقه‌ همراه با ناآرامی و مشغوليّت فراگیر و سرسختانه که وی را به سوی کشف حقیقت از طریق تجربه سوق می دهد. این حالات همراه با بدن لرزی و تشنگی و گرسنگی است.»

جنب و جوش هیجانی

به سه خصیصه دلالت دارد:

۱) ورزش معناي لذّت از جنب و جوش و فعّالیتهای بدنی و ورزشیِ متنوّع و تحرّك كه همراه با یادگیری دقیق فعّالیتهای بدنی و برخورداري از مهارتهای بالا در انجام اين فعّالیتهاست و موجب انجام راحت حرکات ورزشی مي‌شود. 

۲) فعّالیّت فعّالیّت و تلاش و پرکاری همیشگی که هرگز از آن دست نمی‌کشد

۳) هیجان لذّت و خوشحالی در ماجراجویی و هیجان همراه با واکنشهای هیجانی به سادگی

از این رو، جنب جوش هیجانی بدین معناسـت: «لذّت از ماجراجویی، هیجان و فعّالیتهای بدنی همراه با یادگیری دقیق آنها که موجب برخورداري از مهارتهای بالای حرکتی می شود و تحرّك آشکار، واکنش هيجانی راحت و پرکاری همیشگی را هموار می کند.»

نیروی روانی

به چهار ویژگی اشاره می کند:

۱) توانش احساس نیرومندی شدید در فعّالیّتهای مورد علاقه‌ همراه با اندیشه‌های هیجان انگیز، وسعت سرگرمیها و بدون درماندگی برای حلّ مسائل در آن زمینه ها 

۲) تکاپو فشار درونی و دائمی برای انجام فعّالیّت و جنب و جوش و بیقراری که همراه با گردش اندیشه است

۳) تجدّد جذّابیت هر چیز و کار بزرگ و نو در زندگی‌ که فرد را به سوی تجربه دانسته ها سوق می دهد

۴) شوخ طبعی

پس نیروی روانی بدین معناست: «احساس نیرومندی شدید در حلّ مسأله مورد علاقه،‌ بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه‌های هیجان انگیز که فرد را به سوی انجام برای کار بزرگِ نو سوق می دهد.»

بیتابی به معنای بیقراری، دلمشغولی، شکّ و تردید، احساس دلشورگی، دلنگرانی، بيمناكی، فرسودگی، تنهایی، ناامیدی در هنگام گردش اندیشه و رویارویی با مسأله است.