دوره‌ کارورزی حرفه‌ای روانشناسی

دوره‌ کارورزی حرفه‌ای روانشناسی

این دوره، با هدف ایجاد اشتغال و پشتیبانی از دانشجویان و فارغ التحصیلان و علاقمه‌مندان رشته روانشناسی، در زمینه تشخیص، مشاوره، حمایت و درمان تعاملی پی‌ریزی شده است.

آمادگی‌های کارورزی حرفه‌ای روانشناسی در یک دوره بیست و هشت ماهه مشتمل بر چهار مرحله با تمرکز بر حوزه‌های «تشخیص تعاملی»، «مشاوره تعاملی»، «حمایت تعاملی» و «درمان تعاملی» است. در مرحله تشخیص تعاملی، با تسلط بر آزمون‌های فرافکن، ترسیمی و پرسشنامه‌های هنجاریابی شده تعاملی، تلاش می‌شود تا پدیده‌های تعاملی روانی و شخصیتی در روابط تشخیص داده شود. در مرحله مشاوره تعاملی، به عنوان یک مشاور تعاملی برای مشکلات در سطح تصمیم‌گیری و حل مسائل بی‌تاب کننده عمومی زندگی، شامل مشاوره ویژه تعاملی برای نخبگی، تیزهوشی، خلاقیت و استعداد فعالیت میشود. حمایت تعاملی به بهره گیری از اصول و راهبردهایی اشاره دارد که موجب کاهش بیتابی روانی میشود. در مرحله درمان تعاملی، به منظور رفع نارسایی‌های عمیق عاطفی، شناختی و شخصیتی که منجر به اختلال در کارکرد فردی شده‌اند، فعالیت می‌شود.

در کل، دوره تشخیص، مشاوره، حمایت و درمان تعاملی با تأکید بر یکپارچگی تعاملی دامنه عاطفی، شناختی و رفتاری نظام روان، به منظور کمک به تبیین تعاملی پدیده‌ها و ابعاد روانی و شخصیتی در روابط، طراحی شده است. کارورزان محترم پس از طی موفقیت آمیز دوره مزبور با ورود به سطح دستیاری در جلسات کمیسیون هفتگی مؤسّسه حضور خواهند یافت و هچنین می‌توانند در حوزه‌های تشخیص، مشاوره حمایت و درمان تعاملی در روانشناسی فعالیت حرفه‌ای کنند.

لازم به ذکر است که این دوره های پیشنیاز یکدیگر می باشند و در پایان هر مرحله گواهی دوره به کارورزان اعطاء خواهد شد.

دوره کارورزی تشخیص

کارورزان محترم در مرحله هفت ماهه تشخیص با چشم انداز تعاملی و بهره گیری از ظرفیّت تحلیلی به فعّالیّت حرفه‌ای متمرکز بر ساز‌های تعاملی با استفاده از روشها و ابزارهای تعاملی مبادرت خواهند ورزید. در این راستا، پس از آموزش مبانی نظری روانشناسی تعاملی، آزمونهای اندریافت موضوع (TAT و CAT)، ابزارهای ترسیمی و فهرست‌های معتبر در حوزه شخصیّت، رضایت از زندگی، استعداد، بهداشت روان، و رضایت شغلی به مدّت شش ماه آموزش داده می‌شود.

در ماه هفتم این مرحله هر یک از کارورزان با رویکرد تعاملی در یکی از قلمروهای اساسی روانشناسی به پی ریزی یک ابزار اقدام خواهند کرد.

دوره کارورزی راهنمایی و مشاوره

در مدت هفت ماه مرحله کارورزی راهنمایی و مشاوره، فعّالیّت‌های حرفه‌ای بر کانون محورهای ذیل متمرکز است:

  • الف) روشها و فنون راهنمایی
  • ب) الگوی تعاملی تصميمگيری و راهبردهای مشاوره‌ای مربوط
  • ج) مبانی، اصول و روش‌های مشاوره تحصیلی
  • د) مبانی، اصول و روش‌های‏ مشاوره شغلی و حرفه‌ای

در پایان این مرحله هر کارورزی یک مقاله کاربردی در یکی از زمینه‌های آموخته شده تألیف می‌کند.

دوره کارورزی حمایت

کارورزان محترم در مرحله هفت ماهه ‏خدمات حرفه‌ای حمایتی با اصول و روش‌های کاهش «بیتابی روانی» آشنا و فعّال خواهند شد. این کوششهای مربوط به کاهش بیتابی روانی در قالب فعّالیّت‌های کارورزی حرفه‌ای حمایتی‏ در چهار قلمرو مزبور انجام می‌گیرد:

  • الف) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی زیستی
  • ب) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی اجتماعی
  • ج) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی کلامی 
  • د) مبانی و راهبردهای الگوی حمایتی شناختی

بهسازی قلمروهای مزبور به بهسازی انتظارات از زندگی منجرّ می‌شود.

در پایان این مرحله، هر کارورزی یک مقاله کاربردی در یکی از ‏قلمروهای چهارگانه حمایتی تألیف می‌کند.‏

دوره کارورزی درمان

کارورزان محترم در مرحله هفت ماهه ‏خدمات حرفه‌ای ‏رواندرمانگری با اصول و روشهای زدایش «روان آوارگی» و تحقّق «استواری روانی»، «پاکزیستی» و «درست زیستی» آشنا و فعال خواهند شد. درمان با چشم انداز تعاملی، تحقّقهای مزبور را پی می‌گیرد.

در مدّت هفت ماهه مرحله کارورزی درمان بر پایه مبانی مکتب تعاملی در روانشناسی ابتدا آشنایی اساسی با دوازده عامل پایه‌ای و ریشه‌ای پدیده‌های روانشناختی صورت می‌پذیرد. سپس فعّالیّتهای ‏حرفه‌ای بر پایه اصول و راهبردهای عاطفی، ارزشی، شخصیتی، نگرشی و رفتاری درمان از طریق بکارگیری الگوهای تخصّصی هشتگانه رواندرمانی تعاملی انجام می شود: این الگوها از بلندمدّت عمیق، میان مدّت عمیق، میان مدّت نیمه عمیق، کوتاه مدّت عمیق، کوتاه مدّت نیمه عمیق، کوتاه مدّت اضطراری و ترکیبی بنیادین به اقتضای ماهیت درماندگی‌ها از تنوع برخوردارند.

در پایان این مرحله، هر کارورزی مقاله‌ای تحلیلی کاربردی پیرامون یکی از درماندگی‌های بنیادین با بهره‌گیری از الگوی مناسب رواندرمانی تعاملی تألیف می‌کند.‏

کمیسیون

در پایان موفقیت آمیز دوره بیست و هشت ماهه کارورزان به مرحله دستیاری ارتقاء خواهند یافت. دستیاران در یکی از دفاتر خدماتی تحت پوشش مؤسّسه، اشتغال می‌یابند. همزمان با اشتغال حرفه‌ای با شرکت در جلسات هفتگی به تحلیل گزارشهای ویژه می‌پردازند. در این جلسات پروتکل‌های درمانی دستیاران مورد بررسی و تحلیل واقع می‌شود. بدین منوال، تدریجاً و مستمرّاً ظرفیّت‌های حرفه‌ای کارورزان رشد می‌یابد. با رشد تدریجی آمادگی‌های حرفه‌ای انتظار می‌رود، دستیاران محترم به سطح «همکاری» در مؤسّسه و یا سایر مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران زمین ارتقا یابند.

تاریخچه کارورزی در‏ مؤسّسه 

فعّالیّتهای کارورزی حرفه‌ای مؤسّسه هیجان اندیشه در قلمرو روانشناسی و مشاوره از سال 1393 همزمان با تأسیس کلینیک ایران اندیش آغاز شد. طیّ این سالها بالغ بر سیصد دانش آموخته روانشناسی و مشاوره، سطوح گوناگون کارورزی را گذرانده‌اند.

پایه نظری کارورزی حرفه‌ای مؤسّسه

بدیهی است که هر دوره آموزشی به منظور تقویت آمادگی‌های حرفه‌ای روانشناسی و مشاوره مبتنی بر چشم انداز نظری ویژه‌ای برگزار می‌شود. 

این چشم اندازها محتوای علمی لازم را برای کوشش‌های پرورشی تخصصی فراهم می‌کند که به اقتضاء در همه حوزه های کاربردی از جمله تعلیم و تربیت، اشتغال و همچنین خدمات ویژه بالینی و کلینیکی نظیر تشخیص، راهنمایی و مشاوره، حمایت و درمان مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

کارورزی حرفه‌ای مؤسّسه نیز ازچنین امری مستثنا نیست. نظام آموزشی و پرورشی روانشناسان و مشاوران حرفه‌ای در مؤسّسه هیجان اندیشه مبتنی بر آموزه‌های مکتب روانشناسی تعاملی است. چنان که می‌دانیم هر مکتب علمی روانشناسی مشتمل بر چندین نظریه هماهنگ در قلمروهای متنوّع روانشناختی است که بر پایه فلسفی، روش تحقیق و مبانی، اصول و مفهوم پردازیهای نظری ویژه‌ای مندرج در نظریه‌های روانشناختی استوار گردیده است. مکتب روانشناسی تعاملی در همه عرصه‌های مزبور از بنیادهای استواری برخوردار است.

دانش روانشناسی تعاملی به مثابه «علم بررسی ماهیّت تعاملی پدیده‌های روانشناختی» تعریف می‌شود. بر اساس این تعریف، هدف روانشناسی تعاملی، درک و فهم ماهیّت تعاملی نظام روان است؛ یعنی این نظام، پدیده‌های روانشناختی متعامل را یکپارچه کرده است. از این رو، یکپارچگی تعاملی پدیده‌های روانشناختی موضوع این علم را تشکیل می‌دهد و روش آن، «بررسی تعاملی» است.

به بیان دیگر، یکپارچگی تعاملی پدیده‌های روانشناختی به پدیدآیی «نظام روان» می‌انجامد و از آن سو، درک این نظام، مستلزم فهم یکپارچگی تعاملی پدیده‌های روانشناختی است.

«روانشناسی تعاملی» در واقع به مجموعهٔ مبانی نظری و دستاوردهای تحقیقاتی اشاره دارد که برای آشکاری ماهیّت هر پدیدهٔ روانی صرفاً آن را در تعامل با نظام روان بررسی می‌کنند؛ به تعبیر دیگر «بررسی علمی هر پدیدهٔ روانشناختی در تعامل با نظام یکپارچهٔ روان» در کانون توجّه روانشناسی تعاملی است.

این بررسی مستلزم توصیف، تبیین و پیش بینی پدیده‌های روانشناختی بر اساس فرایند تعاملی پایه‌های هفتگانه و ریشه‌های پنجگانه تعدیل کنندهٔ روانشناختی است.

تعامل سرشت، نیازها، توانایی‌ها، اندیشه‌ها، دریافتهای حسّی (احساسها)، پیوندها و کنشها به پی‌ریزی هر پدیدهٔ روانشناختی و سرانجام «نظام روان» می‌انجامد و ریشه های پنجگانه جنسیّت، تحوّل، اقلیم زیست، فرهنگ و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی در یک ترکیب تعاملی خاصّ بر رابطه پایه‌های مزبور بر هر خصیصه روانشناختی اثر می‌گذارند.

لذا پدیدآیی هر پدیده روانشناختی به دو دسته عامل بستگی دارد: الف) عوامل پدیدآورنده (پایه‌های هفتگانه) ب) عوامل مؤثر (ریشه‌های پنجگانه). تعامل این دو دسته هر پدیده روانشناختی را ایجاد می‌کند و متأثّر می‌سازد. این تعامل، يكپارچگی نظام روان را تبیین می‌کند؛ به تعبیری «نظام روان» حاصل «تعامل» است و بی‌تردید هر پدیدهٔ روانشناختی صرفاً در تعامل با این نظام، معنا می‌یابد.

مکتب روانشناسی تعاملی بر پایهٔ نزدیک به چهار دهه تجربهٔ حرفه‌ای پایه گذار مؤسّسه پی ریزی شده است. 

معرفی اجمالی مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه

«مؤسّسهٔ تعاملی هیجان اندیشه» (به شماره ثبت 45477) با هدف گسترش خدمات روانشناختی بر اساس چشم انداز نوین و معتبر «روانشناسی تعاملی» در میان اقشار گوناگون مردم، کلینیک ایران اندیش را تحت پوشش قرار داده است. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران اندیش به عنوان یک نهاد تخصّصی غیر دولتی است که در سال 1393 با شمارهٔ پروانه 379 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تأسیس شده به ارائهٔ خدمات حرفه‌ای تشخیصی، مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی می پردازد.

«مؤسّسه» علاوه بر راه‌اندازی و مدیریت شعب تحت پوشش خود، به حیطه‌های آموزش، تربیت کارورز و دستیار، پژوهش و انتشارات و نیز تهیهٔ ابزارهای تشخیصی تخصّصی بر اساس «روانشناسی تعاملی» مبادرت می‌ورزد.

برای شرکت در

«سمینار رایگان تشخیص، مشاوره، حمایت و درمان تعاملی»

و آشنایی بیشتر با دوره‌ کارورزی حرفه‌ای روانشناسی،

فرم ذیل را تکمیل بفرمایید:  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
معرفی مختصر خود را بنویسید. معرفی مختصر خود را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. معرفی مختصر خود را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...