مشاوره

مرکز مزبور مرکّب از روانشناسان، مشاوران و روانسنجان متخصّص و ورزیده در قلمروهای روانشناسی کودکان استثنایی، تربیتی، بالینی و سازمانی، صنعتی است که در پنج بخش تخصّصی خدمات می دهند: «بهداشت فردی» ،«خانواده»، «استعداد»، «یادگیری» و «کار»  به تشخیص اختلالات روانی، رواندرمانگری مشکلات و مسایل روانی و آموزش مهارتهای زندگی مبادرت می ورزد.
اگر مشاور بموقع در کودکی اقدام نکند در بزرگسالی چه پیش می آید؟کار روانشناس چیست؟