استعداد فرهنگی

استعداد و تیزهوشی فرهنگی

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

در این مقاله، استعداد فرهنگی و تیزهوشی فرهنگی به عنوان یک حیطه بسیار مهم از انواع استعداد بشری، مورد بررسی قرار گرفته است. در گذشته، انواع مختلفی از تیزهوشی شناسایی شده‌اند؛ اما مفهوم تیزهوشی فرهنگی به تازگی وارد ادبیات تحقیق شده است. این نوع تیزهوشی به دلیل اهمیت ذاتی فرهنگ در تمدّن بشری، در کشف و شناسایی یک حوزه مهم از استعداد بشری بسیار حائز اهمیت است. همچنین، استعداد فرهنگی برای جوامع چند فرهنگی مانند ایران، با توجه به نیازمندی‌های شغلی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت بسیاری دارد.