تصمیم

تصمیمگیری و خلاقیت

/post-148

تصمیمگیری کم وبیش نیازمند وجود ظرفیتهای خلاقانه است