توانش

نیروی روانی

/post-110

نیروی روانی به چهار ویژگی اشاره می کند:1) توانش ، 2) تکاپو ، 3) تجدّد  و 4) شوخ طبعی