تیزهوشی

هویت یابی و تیزهوشی

/post-146

هویت یابی و تیزهوشی


ملاحظاتی در نارسائیهای تشخیصی اختلالات عاطفی کودکان تیزهوش

/post-135

«گزارش یک تک بررسی»                             دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی


خلاقیت و استعداد

/post-129

رابطه خلاقیت با استعداد ارایه می شود


تحول هیجانی تیزهوشی

/post-128

در این مقاله نظریه دابروسکی روانشناس لهستانی در زمینه تحول هیجانی افراد تیزهوش ارایه می شود


اختلال تحصیلی و هیجان

/post-127

در این مقاله ویژگیهای هیجانی دانش آموزان دچار اختلال تحصیلی ارایه می شود


تیزهوشی و هویت

/post-126

هویت یابی برای یک تیزهوش اهمیت تفرد و نیل به فردیت را دارد


خلاقیت و جنبش

/post-122

خلاقیت و فزون کنشی همراه با نارسایی توجه  یا ADHD، سختکوشی، فعالیت  و خلاقیت حرکتی مؤلفه های مهم حرکتی در خلاقیت محسوب می شوند.شخصیت تیزهوشی سازماندهی

/post-120

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی


بررسی مبانی نظری نخبگی

/post-119

دکتر ناصرالدّين كاظمي حقيقي، دکتر ولی الله فرزاد، ايرج خوش خلق ، مريم يزداني پژوه