خانواده

منشور بهداشت روان در نظام آموزش و پرورش

/post-201

در پی ریزی سلامت روان یک نوجوان دانش آموز، سه مؤلفه وجود دارد: دانش آموز، خانواده، مدرسه