دین

روانشناسی فرهنگی

/post-78

روانشناسی فرهنگی شاخه ای از روانشناسی است که به بررسی علمی تعامل میان انسان با فرهنگ می پردازد. در این قلمرو گسترده، روانشناسی دین، روانشناسی اخلاق، روانشناسی تاریخ، روانشناسی قومی و روانشناسی هنر جای می گیرد.