رادیکالیسم

روانشناسی سیاسی تیزهوشی

/post-177

در این مقاله، بازخوردهای سیاسی افراد تیزهوش مورد بررسی واقع می شود. متغیرهای هوش، سن ، درآمد، تحصیل، شغل ، وضعیت روانی و گرایشهای سیاسی در شکل گیری بازخوردها دخیل هستند.