روانشناسی فرهنگی

تشخیص در قلمرو روانشناسی فرهنگی

/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

در گسترهٔ روانشناسی فرهنگی، تشخیص کمک بسیاری به گسترش این حوزه و بررسی رفتار اجتماعی دارد. پنج ابزار مهم «فهرست موفقیّت فرهنگی»، «فهرست مشارکت فرهنگی نخبگان» «فهرست انتظارات فرهنگی و اجتماعی نوجوانان تیزهوش»، «فهرست حمایت معنوی» و «فهرست پویش-اعتدال» با اعتبار و روایی قابل توجهی همراه هستند. از بین این ابزارها، فهرست انتظارات فرهنگی و اجتماعی نوجوانان تیزهوش بر پایه پنج بُعدی انتظارات فرهنگی- اجتماعی دانش آموزان تیزهوش ساختاردهی شده است. در فهرست موفقیت فرهنگی، هوش تحلیلی، هوش تجربی و هوش تحصیلی به عنوان سه گانه پایه‌ای شناخته می‌شوند.


مبانی و تاریخچه

/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF

روانشناسی فرهنگی بررسی تعامل انسان با فرهنگ است. موضوعاتی نظیر دین، ارزش‌ها، اخلاق، آداب و رسوم، زبان و ادبیات، هنر و ... در این رشته مطالعه می‌شود. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که فرهنگ‌ها بر اساس دلایل منطقی و ارزش‌های اجتماعی با هم متفاوتند و چشم‌پوشی از آن‌ها مشکل است. تئوری‌های روان‌شناختی بر اساس جمعیت افراد غربی، تحصیل‌کرده، صنعتی و ثروتمند ساخته شده‌اند و برای فرهنگ‌های دیگر به طور نادرست به‌کار می‌روند. هدف اصلی روان‌شناسی فرهنگی، داشتن تعداد زیاد و متنوعی فرهنگ‌های متشکل از نظریه‌های روان‌شناختی است که بر این اساس تصحیح آن‌ها، برای پیش‌بینی و توضیح رفتارهای انسانی به کار می‌روند.


روانشناسی فرهنگی

/post-78

روانشناسی فرهنگی شاخه ای از روانشناسی است که به بررسی علمی تعامل میان انسان با فرهنگ می پردازد. در این قلمرو گسترده، روانشناسی دین، روانشناسی اخلاق، روانشناسی تاریخ، روانشناسی قومی و روانشناسی هنر جای می گیرد.


مکاتب فرهنگ

/post-77

چشم اندازهای اساسی فرهنگی مرکب از نظریات را می توان در چهار حیطه مهمّ و بزرگ دسته بندی کرد: الف)پیدایشی ب) غایت نگری ج) ساختارنگری د) فرایندنگری


فرهنگ

/post-76

فرهنگ، تعریف مفهومی و مؤلفه های اساسی آن