روانشناسی فرهنگی

روانشناسی فرهنگی

/post-78

روانشناسی فرهنگی شاخه ای از روانشناسی است که به بررسی علمی تعامل میان انسان با فرهنگ می پردازد. در این قلمرو گسترده، روانشناسی دین، روانشناسی اخلاق، روانشناسی تاریخ، روانشناسی قومی و روانشناسی هنر جای می گیرد.


مکاتب فرهنگ

/post-77

چشم اندازهای اساسی فرهنگی مرکب از نظریات را می توان در چهار حیطه مهمّ و بزرگ دسته بندی کرد: الف)پیدایشی ب) غایت نگری ج) ساختارنگری د) فرایندنگری


فرهنگ

/post-76

فرهنگ، تعریف مفهومی و مؤلفه های اساسی آن