شخصیت پایدار

تست شخصیت شناسی نوجوانان

/post-318

بهداشت روان یک نوجوان از ملاحظات شخصیتی وی تبعیت می کند. در این مقاله بر پایه توسعه جدیدی از یک بررسی پژوهشی گسترده، سه الگوی بزرگ شخصیت در قبال بهداشت روان نوجوان ارایه می شود.


شخصیت و بهداشت روان نوجوان ‏

/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

بهداشت روان یک نوجوان از ملاحظات شخصیتی وی تبعیت می کند. در این یادداشت بر پایه یک بررسی پژوهشی گسترده، دو الگوی شخصیت بزرگ در قبال بهداشت روان نوجوان ارایه می شود.