ماهیت تعاملی یادگیری

ماهیّت تعاملی یادگیری

/post-66

 «نظام تعاملی یادگیری» در تعامل با سه عامل است: 1) هوشهای سه گانه، 2) کنشهای دوگانه، 3) زمینهٔ یادگیری