مشارکت فرهنگی

مشارکت فرهنگی

/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86

مفهوم مشارکت فرهنگی به معنی شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل دهنده یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه است. این نوع فعالیت از سایر فعالیت‌های روزمره متمایز است و به توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه حیات فرهنگی جامعه کمک می‌کند.فرایند اجتماعی شدن نیز بازگو کننده تجربه‌هایی است که انسان از طریق آن، آمادگی رفتاری در خصوص زندگی گروهی کسب می‌کند و الگوهای فرهنگی موجود در یک اجتماع همیشه توسط همه افراد به یک شکل و در یک میزان جذب نمی‌شود. با توجه به تفاوت ساخت و تکوین زیستی افراد، برخی از اجزا مهم تر و یا تعداد بیشتری از عناصر فرهنگ را می‌آموزند. به همین دلیل افراد در مقابل محرکی واحد به نحوی متفاوت از خود عکس العمل نشان می‌دهند و فرهنگ نیز در طول زمان تغییر می‌کند.در کل، مشارکت فرهنگی و اجتماعی شدن دو مفهوم مرتبط با یادگیری ارتباطات انسان با دیگران و جذب الگوهای فرهنگی جامعه هستند که در توسعه پایدار و حیات فرهنگی جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند.