مشارکت نخبگان

مشارکت فرهنگی نخبگان

/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

این متن، به بررسی عوامل مشارکت نخبگان در سیاستگذاری فرهنگی می‌پردازد. در این بررسی، دو بخش اصلی یعنی مبانی پذیرش و راهبردهای مشارکت افزایی نیز به تفصیل بررسی شده است. با خواندن این متن می‌توانید با اقدامات بنیادین جهت جلب مشارکت نخبگان در سیاستگذاری فرهنگی آشنا شوید.