مولفه های سلامت روان

بهداشت روان نوجوان در گستره پژوهش

/post-202

مطالعه گسترده سلامت روان نوجوانان در یک نمونه 2236 نفری  یازده تا هفده ساله حاکی از وجود هفت مؤلفه اساسی بود که تعیین کننده سلامت و بهداشت روان این دوره تحولی بود