مکتب فرد خلاق

شخصیت و خلاقیت

/post-216

در مبانی روانشناختی به بنیاد شخصیتی خلاقیت توجه کمی شده است؛ حال آن که بدون توجه به این حوزه، درک درستی از خلاقیت حاصل نمی شود. در این گفتار  همچنین به پیوند متقابل شخصیت با خلاقیت اشاره می گردد.