نظریه آستانه ای

هوش و خلّاقیّت در گستره تیزهوشی

/post-56

در این پژوهش دو دیدگاه عاملی و ترکیبی در قلمرو تیزهوشی از حیث رابطه میان هوش و خلّاقیّت مورد مقایسه قرار گرفتند.