نوجوان

تست شخصیت شناسی نوجوانان

/post-318

بهداشت روان یک نوجوان از ملاحظات شخصیتی وی تبعیت می کند. در این مقاله بر پایه توسعه جدیدی از یک بررسی پژوهشی گسترده، سه الگوی بزرگ شخصیت در قبال بهداشت روان نوجوان ارایه می شود.


شخصیت و بهداشت روان نوجوان ‏

/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

بهداشت روان یک نوجوان از ملاحظات شخصیتی وی تبعیت می کند. در این یادداشت بر پایه یک بررسی پژوهشی گسترده، دو الگوی شخصیت بزرگ در قبال بهداشت روان نوجوان ارایه می شود.


بهداشت روان نوجوان در گستره پژوهش

/post-202

مطالعه گسترده سلامت روان نوجوانان در یک نمونه 2236 نفری  یازده تا هفده ساله حاکی از وجود هفت مؤلفه اساسی بود که تعیین کننده سلامت و بهداشت روان این دوره تحولی بود


منشور بهداشت روان در نظام آموزش و پرورش

/post-201

در پی ریزی سلامت روان یک نوجوان دانش آموز، سه مؤلفه وجود دارد: دانش آموز، خانواده، مدرسه


بهداشت روانی نوجوان

/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

در این یادداشت بطور خلاصه نیمرخ کنونی توجّه جهانی به بهداشت روان نوجوانان، مفهوم بهداشت روان نوجوان، و مفهوم تعاملی بهدشت روان نوجوان ارایه می شود