پدیده روانشناختی

مفهوم پردازیهای تعاملی در مبانی روانشناسی

/post-211

استوارترین مبانی روانشناختی از شالوده و ماهیت تعاملی برخوردار بوده اند؛ از جمله شخصیت، انگیزش، شناخت و یادگیری، هیجان و پدیده های استثنایی. از این رو هویت روانشناسی به مثابه یک علم مستقل و بزرگ به بررسیهای شگرف تعاملی گره خورده است.