پیچیدگی

مبانی نظری تعاملی

/post-210

مبانی نظری روانشناسی تعاملی بر ماهیت تعامل در روانشناسی، پایه ها و ریشه های پی ریزی پدیده های روانشناختی، ماهیت تعاملی پدیده و اصول پیچیدگی، نظام یافتگی،  فراگیری، دگرگونی، ماندگاری و گونه گونی تأکید می ورزد