پیگیری

سرسختي شناختی

/post-106

سرسختی شناختی یکی از مؤلفه های مهم هیجان اندیشه است