کاوشگری

شخصیت تحلیلی

/post-111

شخصیت تحلیلی اشاره به چهار خصیصه دارد: تعهد فردی، پویایی تحلیلی، کاوشگری و هیجان تعلیل


هیجان اندیشه و شخصیّت

/post-61

شخصیت خردورزی تحلیلی برایند تعاملی گسترش مفهوم هیجان اندیشه است که دو حیطه را در برمی گیرد:الف) شخصیّت تحلیلی شامل تعهّد فردی ، پویایی تحلیلی ، کاوشگری و هیجان تعلیل ب) خردورزی مرکّب از چیرگی روانی  و سنجیدگی