یادگیری

مروری بر عوامل فردی مؤثر در یادگیری

/post-124

مصاحبه با خبرگزاری مهر


ماهیّت تعاملی یادگیری

/post-66

 «نظام تعاملی یادگیری» در تعامل با سه عامل است: 1) هوشهای سه گانه، 2) کنشهای دوگانه، 3) زمینهٔ یادگیری


هوش

/post-64

بر اساس «نظریه تعاملی هوش» تعامل سه  هوش تحلیلی، تجربی و تحصیلی موجب می شود تا ظرفیت کلی یادگیری و شناخت در آدمی تکوین یابد.