یادگیری

انواع هوش: ماهیت تعاملی هوش های سه گانه

/post-191

هوش به مثابه ظرفیت کلی یادگیری و شناخت حداقل سه جلوه دارد: تجربی، تصیلی و تحلیلی. این جلوه های کلی از ماهیتی تعاملی و تنگاتنگ برخوردارند و طبعا غیر قابل تفکیک هستند. اما بروز آنها بستگی به زمینه و یا بافت دارد.نظریه تعاملی هوش با تأکید بر هوش های سه گانه که بزرگترین ظرفهای یادگیری را تشکیل می دهند، بسرعت بر پیوند تعاملی و یکپارچه آنها تأکید می ورزد.


مروری بر عوامل فردی مؤثر در یادگیری

/post-124

مصاحبه با خبرگزاری مهر


ماهیّت تعاملی یادگیری

/post-66

 «نظام تعاملی یادگیری» در تعامل با سه عامل است: 1) هوشهای سه گانه، 2) کنشهای دوگانه، 3) زمینهٔ یادگیری


هوش

/post-64

بر اساس «نظریه تعاملی هوش» تعامل سه  هوش تحلیلی، تجربی و تحصیلی موجب می شود تا ظرفیت کلی یادگیری و شناخت در آدمی تکوین یابد.