متون


این بخش حاوی متون تخصصی روانشناسی به قلم دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی است.


شخصیت و خلاقیت

در مبانی روانشناختی به بنیاد شخصیتی خلاقیت توجه کمی شده است؛ حال آن که بدون توجه به این حوزه، درک درستی از خلاقیت حاصل نمی شود. در این گفتار  همچنین به پیوند متقابل شخصیت با خلاقیت اشاره می گردد.

ماهیت تعاملی مفهوم تیزهوشی

چشم انداز تعاملی مفهوم تیزهوشی، این پدیده روانشناختی را بسی فراتر از یک محدوده خرد مبتنی بر ظرفیتهای شناختی می داند.امروزه دامنه های غیر شناختی تیزهوشی با گسترش و تنوع مطالعات بیش از پیش برجسته شده است. ابعاد شخصیتی، عاطفی، نگرشی و ارزشی پدیده تیزهوشی با تحقیقات معتبرتجلی یافته است.

مبانی تحقیق در روانشناسی تعاملی

یک کوشش تحقیقی در چشم انداز روانشناسی تعاملی مشتمل بر پنج مرحله است: مسأله یابی، وضعیت یابی، پژوهش تجربی، توالی یابی و ترکیب دهی. لذا یک تحقیق تعاملی اصطلاحاً فعالیتی متعامل توصیفی، تجربی و تحلیلی است.

مبانی نظری تعاملی

مبانی نظری روانشناسی تعاملی بر ماهیت تعامل در روانشناسی، پایه ها و ریشه های پی ریزی پدیده های روانشناختی، ماهیت تعاملی پدیده و اصول پیچیدگی، نظام یافتگی،  فراگیری، دگرگونی، ماندگاری و گونه گونی تأکید می ورزد

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...