کتاب پرورش استعداد

ارتقاء در زمینه

در نظام پرورش استعداد برتر، محتواها، مضامین و موادّ متمایز با تلاشهای خاصّ به ارتقا و پیشرفت فرد دارای استعداد برتر کمک می‌کند. کمالگرایی و استقلال جزء انتظارات دانش‌آموزان با استعداد برتر است، که به رشدشان کمک می‌کند. در جوانان تیزهوش، کمالگرایی انطباقی بیشتر است و در صورت داشتن الگوهای نقشی صحیح، سلامت روانی آنها تأثیرگذار است. جنبه‌های منفی کمالگرایی شامل اضطراب، توقعات غیر واقع‌بینانه و انتقادگرایی منفی است.

آموزش خاصّ

دو حیطهٔ کلّی برنامه ریزی آموزشی در حوزهٔ غنی‌سازی و تسریع تحصیلی است. برنامه‌های غنی‌سازی با جذب معلّمان خاصّی، تقویت روش‌های یادگیری و مهارت‌های تحقیقاتی، تأکید بر گسترش مهارت تفکّر دانش‌آموز و تقویت زمینهٔ انگیزشی وی، به خودی خود حدّاقل برای بخش قابل ملاحظه‌ای از تیزهوشان نتایج درخشانی در پی دارد. همچنین، برنامه‌های تسریع با عرضهٔ محتویات پایه‌های بالاتر به دانش‌آموزانی که در پایه‌های تحصیلی پایین به سر می‌برند، کمک می‌کنند. برای اثربخشی این برنامه‌ها، لازم است به تفاوتهای فردی و تنوّع تیزهوشی توجّه شود. برنامهٔ اختصاصی مؤثّر با تأکید بر رشد و پرورش عاطفی و اجتماعی استعدادهای برتر، موجب دلگرمی و همراهی آن دانش‌آموز می‌شود. گسترش برنامه‌های موضوعی، پابه‌پای اقدامات عمومی، اجتناب‌ناپذیر است.

همگنی انعطافی

همگنی انعطافی در فضای دانش‌آموزی به تفکیک نسبی وجود دارد. دو دستهٔ فضای همگن انقباضی تسریعی و همگن غنی ساخته وجود دارند. در کلاس جامع، موادّ درسی به صورت هماهنگ جمع‌بندی می‌شوند و دانش‌آموزان ضعیف‌تر به کلاسهای عادی منتقل می‌شوند. برای پرورش استعداد برتر تحصیلی از برنامهٔ تسریع بهره‌برداری می‌شود. تشخیص شناسایی تیزهوشی پیشرفتگی و یا تحصیلی در چهار شاخص بنیادی آغاز می‌شود.

مرجعیّت

یک نظام ویژه باید ارتباط و پیوند با مراجع و راهنمایان ورزیده را تسهیل کند. وجود معلمانی متناسب با ويژگيهاي استعداد و تنوّع آن از عوامل تعيين‌كنندهٔ كاميابي يك نظام اختصاصي است. شش خصوصیّت اساسی برای معلمان و مربّیانی که به پرورش استعدادهای برتر اشتغال دارند: مهارتهای مربوط به روش تدریس، توانایی مشاوره و راهنمایی، جذّابیّت شخصی، شناخت استعداد و تیزهوشی، پشتکار برای موفّقیّت و نظم و سازماندهی. مشاور ویژه دومین منبع انسانی مهمّ برای یک نظام متمایز است. کمالگرایی در میان نوجوانان تیزهوش ممکن است توأم با حالات اضطرابی باشد. از این رو، مشاوره‌های ویژه‌ای برای دانش‌آموزان دارای استعداد برتر ضرورت دارد.

تفرّد

​نظام ویژه باید به بهسازی فردیت دانش‌آموز با تقویت استواری عاطفی، یکپارچگی در رشد شناختی و شخصیتی کمک کند. هدف مهم این نظام، تقویت یادگیری مستقل دانش‌آموز است. استقلال و خودمختاری برای پیشرفت فردی و عمومی، نیاز و ویژگی عاطفی افراد دارای استعداد برتر هستند. دانش‌آموزان با استعداد، حتی از ابتدای دوره‌ی تحصیلی، روش‌های مستقل را در یادگیری ترجیح می‌دهند، بنابراین در آموزش آن‌ها باید استقلال آن‌ها تأکید شود. برنامه‌های آموزشی خاصی که به استقلال دانش‌آموز کمک کنند، اولویت دارند. برای پرورش استعداد رهبری، حساسیت هنری و زیبایی‌شناسی در خلاقیت، نگارش خلّاقانه و پرورش شغلی، استقلال بسیار مهم است.​

ارکان پنجگانهٔ نظام ویژه

برنامه‌های خاص آموزشی برای دانش‌آموزان با استعداد برتر از جنبه تحصیلی، روانشناختی و اجتماعی مفید هستند. تفکیک گروهی تمام وقت نیز در پی برقراری ارتباط با مرجع متخصص و خبره، به دانش‌آموزان برتر امتیاز اجتماعی بیشتری می‌دهد. "بهسازی فردیّت در فضای دانش‌آموزی با تفکیک نسبی انعطافی" نیز به دانش‌آموزان با استعداد کمک می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشند. پنج اصل تفرد، مرجعیّت، آموزش خاص، همگنی انعطافی و ارتقاء نیز برای دانش‌آموزان با استعداد مفید هستند.