آموزش اختلالات یادگیری
مدرس : دکتر ایرج خوش‌خلق

آنچه در این دوره فرا می‌گیرید
۱-اختلالات یادگیری ویژه چگونه رخ می دهد؟ ۲-علت شناسی ۳-مکانیسم های مغز ۴-سازه های عصب شناختی ۵-همرخدادی همزمانی در اختلالات یادگیری ویژه ۶-روش های سنجش اختلالات یادگیری ویژه ۷-اختلالات یادگیری زبان شفاهی:برخی روش های سنجش و بازپروری ۸- اختلالات یادگیری در سطح کلمه یا نارساخوانی:برخی روش های سنجش و بازپروری ۹- اختلالات یادگیری زبان نوشتاری:برخی روش های سنجش و بازپروری ۱۰- اختلالات یادگیری ریاضی (عدد ،فضا و حساب):برخی روش های سنجش و بازپروری ۱۱- اختلالات بیش فعالی و نقص توجه  :برخی روش های سنجش و بازپروری