هیجان اندیشه

بهکده مادر و کودک

طرح استعداد پروری کودک

 دکتر کاظمی (مهر 99)

•یک تیم از روانشناسان، همراه یک فرد، به عنوان ارزیاب و یکپارچه کننده فعالیت سایر همکاران نیاز است.

  1. ابتدا ارزیاب دلیل آمدن خانواده را به مجموعه بررسی کرده و انتخاب می کند کدام پکیج مورد نیاز خانواده است.
  2. چنانچه پکیج درمان انتخاب شود با تشخیص ارزیاب ابتدا جلسات مشاوره انفرادی هر والد در کلینیک آغاز می شود و کودک همراه با والد از جلسات بازی درمانی  با محور آموزش خدمت میگرد. (حدود 4 جلسه)
  3. چنانچه ارزیاب تشخیص دهد نیاز به جلسه زوج درمانی است به همکار مربوطه ارجاع و جلسات بازی درمانی آموزشی همراه با آن شکل می گیرد. (حدود 4 جلسه)
  4. از میانه کار با والدین جلسات رسمی کار با کودک آغاز می شود با تشخیص ارزیاب کدام بازی درمانگر و چند حلسه نیاز است (حدود 10 جلسه)
  5. احتمال اینکه کار والدین تمام شده باشد و هنوز جلسات کودک مانده باشد وجود دارد لذا با اتمام مراحل مشاوره فردی و زوج درمانی مرحله آموزش والدین آغاز می شود . (حدود 8 الی 10 جلسه)