درباره ما

«مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه» به ارائه خدمات و انعکاس بررسی های نظری و مطالعات پژوهشی در زمینه های ذیل می پردازد:

  • بنیادهای روانشناختی هوش، استعداد، تیزهوشی و نخبگی
  • شناسایی و تشخیص هوش، استعداد، تیزهوشی و نخبگی
  • خط مشیهای تحقّق نخبگی
  • سیاستهای پرورشی استعداد
  • برنامه های آموزشی ویژه اقشار تیزهوش در رده های سنی گوناگون
  • کوششهای مرتبط با خدمات حمایتی برای استعدادهای درخشان، اقشار تیزهوش و نخبگان
  • احصای سایر ملاحظات تخصّصی در قلمروهای یاد شده