تمرکز ذهنی برای هر پیشرفتی بخصوص پیشرفت درسی و تحصیلی بسیار مفید است.

 این فهرست جهت بررسی میزان تمرکز ذهنی دانش آموزان محترم فراهم شده است.

پاسخگویی دقیق به دریافت علتهای گوناگون پراکندگی ذهنی هر دانش آموز محترم کمک می کند.

لطغا هر سه فهرست را تکمیل بفرمایید

قبل از شروع پاسخگویی کد ملی خود را در اختیار داشته باشید.

تکمیل این فهرست به طور متوسط 20 دقیقه زمان نیاز دارد.

فهرست شماره یک - 46 سوال

فهرست شماره دو - 26 سوال

فهرست شماره سه - 62 سوال