جنبش

خلاقیت و جنبش

/post-122

خلاقیت و فزون کنشی همراه با نارسایی توجه  یا ADHD، سختکوشی، فعالیت  و خلاقیت حرکتی مؤلفه های مهم حرکتی در خلاقیت محسوب می شوند.


جنب و جوش هیجانی

/post-107

جنب و جوش هیجانی یکی از مؤلفه های مهم هیجان اندیشه است