خود تعیین کنندگی

خلاقیت و تصمیمگیری

/post-94

تصمیمگیری به مفهوم شخصیّتی «خودتعيين‌كنندگي» و قاطعیت نیز اشاره دارد.