روانشناسی تحلیلی

درآمدی بر روانشناسی علم

/post-192

شاخه تخصصی روانشناسی علم از روانشناسی محض نشأت می گیرد. این شاخه از امهات مباحث روانشناسی تعاملی قلمداد میشود. از این رو ، حوزه ای بسیار نو و بس مهم از روانشناسی نظری است که افقهای بزرگی در تحلیل روانشناختی پدیده علم و انواع شناخت در بشر می گسترد.