زوج درمانی تعاملی

زوج درمانگری تعاملی

/post-132

زوج درمانی تعاملی مبتنی بر رواندرمانگری تعاملی پی ریزی شده است  هدف آن تحقق رضایت زناشویی در میان زن و شوهر از طریق توجه به انتظارات متقابل است.