فعالیت

خلاقیت و جنبش

/post-122

خلاقیت و فزون کنشی همراه با نارسایی توجه  یا ADHD، سختکوشی، فعالیت  و خلاقیت حرکتی مؤلفه های مهم حرکتی در خلاقیت محسوب می شوند.