مکتب ترکیبی تیزهوشی

نظریّه‌های تيزهوشی

/post-53

به طور كلّی نظريّه‌های تيزهوشی را از لحاظ طرز تلقّی نسبت به «عامل» می توان در دو چشم انداز بررسی نمود: الف) عاملی ب) ترکیبی (تعاملی)