نیازهای سه گانه

تیزهوشی و هویت

/post-126

هویت یابی برای یک تیزهوش اهمیت تفرد و نیل به فردیت را دارد