کارآیی

فرهنگ و اشتغال

/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ارزش‌ها، باورها و اصول هر سازمانی تعریف شده و بر اساس آن فرد شاغل با پذیرش آنها با مقتضیات سازمان انطباق یافته و در جایگاه کاری خود به تلاش برای ارتقای کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری محیط کار می‌پردازد. انواع فرهنگ سازمانی شامل نگهداری، کارمحوری، خشنودی و کمالگرایی هستند. پدیدهٔ "غیبت از کار" در سازمان‌ها به دلیل عوامل گوناگون و مانع‌های مختلف در فعالیت شغلی و پویایی حرفه‌ای کارکنان وجود دارد و هزینه‌های سرسام آور و قابل ملاحظه‌ای را برای سازمان‌ها به همراه دارد. در برخی پژوهش‌ها رابطهٔ غیبت از کار با عوامل ارادی و غیر ارادی بررسی شده است. با این حال، مشخص نیست که عوامل ارادی و غیر ارادی چه میزان تأثیر دارند.