کتاب هیجان اندیشه

مطالعه کتاب هیجان اندیشه

/post-169

برای اولین بار  در گویشکده، کتاب هیجان اندیشه با حضور مولف،دکتر ناصرالدین کاظمی، مطالعه و بررسی خواهد شد.