یکی از راه های رفع احساس تنهایی داشتن حمایت معنوی در زندگیه