یکی از راه های رفع احساس تنهایی داشتن حمایت معنوی در زندگیه

https://www.eot.ir/uploads/Podcasts/Talangor/talangor6.mp3