یکی از پدیده های اساسی منبعث از روانشناسی تعاملی پدیده تعاملی بیتابی است بیتابی شامل بیمناکی بیقراری گرفتاری درونی گردش اندیشه تظاهرهای اندیشه و احساس تحت فشار بودن می‌شود

بیمناکی: بیمناکی یعنی وجود شک و تردید در حل مسائل فرد را گرفتار می‌کند وی نسبت به حل مسائل خود دچار بیمناکی و نگرانی می‌شود فراموشی و ضعف حافظه کلافه اش می‌کند و او در حسرت کسانی به سر می‌برد که همیشه در حال یقین زندگی می‌کنند.

گرفتاری درونی: گرفتاری درونی به معنای گفت و گوی ذهنی شدید در ارتباط با مسائل فکری مشغول کننده که فرد را دچار گرفتاری ذهنی مستمر بیتابی دائمی و احساس تنهایی می‌کند و خواب را از او می‌گیرد لذا گرفتاری درونی دربرگیرنده دو خصیصه است

بیتابی در مفهوم وسیع تر یعنی شدت اندیشه گردی فعالیت و گفت و گوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکری فرد را دچار گرفتاری درونی دل مشغولی و بیقراری مستمر و دائمی می‌کند که همراه با سرگشتگی و احساس از دست دادن کامل یقین است شک و تردید در حل مسائل فرد را گرفتار می‌کند 

فراموشی و ضعف حافظه کلافه اش می‌کند به ویژه وقتی مسائل جدی است و حل نمی‌شود نا امیدی از خود احساس فرسودگی تدریجی احساس دائمی خستگی و ناتوانی و احساس تنهایی وی را فرا گرفته و در غالب کم کاری و عدم فعالیت بروز می‌یابد و خواب را از او می‌گیرد و او با دلشورگی و دلنگرانی دائما احساس می‌کند که برای انجام فعالیت تحت فشار است و در پی آن افزایش ضربان و تپش قلب بروز می یابد